PROJEKTY

Erasmus + TEACH   

Przez ostatnie dwa lata nasza szkoła brała udział w projekcie Erasmus Plus zatytułowanym TEACH. Projekt polegał na wymianie doświadczeń, w kontekście szeroko rozumianej edukacji włączającej, między reprezentantami placówek doskonalenia nauczycieli i szkół następujących państw: Estonia, Hiszpania, Polska, Włochy. Współpraca zakładała także opracowanie uniwersalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, które zostały udostępnione nauczycielom polskich, estońskich, włoskich oraz hiszpańskich szkół.

Zapraszamy nauczycieli do skorzystania z materiałów dydaktycznych zawartych w dwóch kursach:

1. Kurs przygotowany przez pracowników MCWE w Opolu, panią M. Chełmińską – psychologa, Panią A. Wujec Kaczmarek – konsultantkę i panią K. Vidę – edukatorkę, zatytułowany Narzędzia cyfrowe w edukacji włączającej omawia typowe problemy dzieci i młodzieży związane z zaburzeniami zdolności poznawczych czyli pamięci, uwagi, koncentracji oraz prezentuje narzędzia cyfrowe szczególnie użyteczne we wspieraniu uczniów z problemami.

Link do materiałów https://tinyurl.com/4j738kzp

2. Kurs przygotowany przez metodyków z placówki doskonalenia nauczycieli w Tallinie w Estonii, dotyczy nowoczesnej organizacji przestrzeni w klasie i szkole. Nietradycyjny układ mebli, pomocy naukowych i podział na strefy zadaniowe sprzyja lepszej integracji uczniów, rozwojowi ich autonomii oraz rozwojowi umiejętności miękkich. Materiał podzielony jest na 4 lekcje, z których ostatnia koncentruje się na praktycznych wskazówkach dla wychowawców jak zmieniać przestrzeń w klasie.

Link do materiałów: https://mcwe.opole.pl/projekty/projekty-erasmus.htmlBIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY W UJĘCIU WODNYM, CZYLI H2O DLA BIO

Szkoła bierze udział w projekcie i Prowadzonych działaniach edukacyjno-informacyjnych pt. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej, jest to kolejny projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a jego celem kluczowym jest duży zasiąg realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych, obejmujący min. 5 tys. Mieszkańców. Wszystkie działania projektowe służyć maja podniesieniu świadomości w zakresie bioróżnorodności świata wodnego, wzmocnieniu wiedzy różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wody.

Planowane jest przeprowadzenie 3 kampanii edukacyjnych:

 • Bioróżnorodność wodnego świata Opolszczyzny”

 • Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania  szkoły w obszarze ekologii”

 • Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności”

W ramach tych kampanii założono realizację szeregu aktywności, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele. Są to m.in.:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży w Zaczarowanym Świecie – Centrum Nauki i Eksperymentu oraz w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach,

 • zielone szkoły,

 • festiwale  ekologiczne,

 • konkursy dla uczniów np.: wiedzy ekologicznej, fotograficzny, malarski oraz dla nauczycieli np.: na najlepszy scenariusz w zakresie bioróżnorodności, na najlepszy program zajęć przyrodniczych w formie innowacji pedagogicznej,

 • konferencje dla nauczycieli, pracowników i nadzoru pedagogicznego,

 • seminaria wyjazdowe do Hydropolis we Wrocławiu,

 • wizyty edukacyjne do miejsc edukacji bezpośredniej w Czechach,

 • spotkani informacyjne z mieszkańcami gmin Opolszczyzny,

 • cykl warsztatów czytelniczych i filmowych z elementami biblioterapii i arteterapii  dla przedszkolaków  i uczniów,

 • cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli,

 • event ekologiczny.


Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej”

nr RPOP.09.01.02-16-004/18 pn.

współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu

zorganizowane będą dla uczniów:

 • zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji

 • zajęcia „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni

 • zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych

 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”.

 • wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole)

 • udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII

 • event naukowy

zorganizowane będą dla nauczycieli:

 • szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu

 • kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów

 • kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

szkoły uzyskają:

 • pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji

 • pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. „Bezpieczny w sieci”.

 • wyposażenie pracowni eksperymentalnych.