ŚWIETLICA

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

  • Pani Ewa Balas
  • Pani  Agnieszka Glensk 
  • Pani Agnieszka Morawska
  • Pani Liliana Patrzyk

Do pobrania:
KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY 2023/2024

 

 

CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Cele ogólne:

1. Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

2. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4. Integracja grupy rówieśniczej.

 

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie umiejętności manualnych.

2. Zwiększanie sprawności fizycznej.

3. Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów..

4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

5. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad panujących w szkole i świetlicy..

6. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych: umiejętność komunikowania się, wyrażanie własnych przekonań, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych osób, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.

7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.

8. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.

9. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym ucznia.

10. Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych. Organizowanie konkursów tematycznych.

11. Propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu. Pragnieniem wychowawców jest, aby świetlica była miejscem, w którym dzieci dobrze się czują i w którym będą rozwiązywane ich ważne problemy.

 

PLAN DNIA

6.45 – 7.45 – kolorowanki, czytanie bajek, gry stolikowe

12.25 – 13.25 – pomoc w odrabianiu zadań domowych

13.25 – 14.25 – zajęcia tematyczne – zgodnie z obowiązującym rocznym planem pracy świetlicy

14.25 – 15.25 – zajęcia sportowe, gry, zabawy

15.25 – 15.40 – zajęcia wyciszające, bajkoterapia, filmy edukacyjne, gry stolikowe itp.

 

Regulamin świetlicy:

Regulamin świetlicy – covid19