„ZAŚPIEWAJMY RAZEM Z SIÓDEMKĄ”

 

 

Regulamin

VI Przedszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

ZAŚPIEWAJMY RAZEM Z SIÓDEMKĄ

organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

Cele przeglądu:

1. Rozbudzenie zainteresowania wśród najmłodszych muzyką i nauką języków obcych.

2. Prezentowanie i popularyzacja utworów muzycznych krajów europejskich.

3.  Rozpowszechnianie korzyści płynących z nauki języków obcych.

4. Promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji.

Zasady udziału i organizacja:

  1. Konkurs odbywa się 18.04.2024 r. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Opolu o godzinie 9.00.

2. Przegląd skierowany jest do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych opolskich przedszkoli.

3. Konkurs składa się z 2 kategorii:

– występy solo,

– występy grupowe, (od 3 do 5 osób)

4. Każde przedszkole może przygotować maksymalnie 2 występy solowe oraz 1 grupowy.

5. Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór muzyczny, w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim itp.

6. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) prosimy przesłać do organizatora drogą elektroniczną na adres:

m.rola@psp7.opole.pl

do dnia 11.04.2024 r. z tematem ZAŚPIEWAJMY RAZEM Z SIÓDEMKĄ

Prosimy o konieczne przesłanie zgód na wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu).

7. Koordynatorami konkursu są:

– p. Marta Rola-Szczygieł – nauczycielka języka angielskiego,

– p. Agnieszka Glensk – nauczycielka języka niemieckiego,

– p. Jadwiga Sokołowska – nauczyciel muzyki

8. W skład jury wejdą: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele języków obcych.

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

11. W sprawach spornych i nieuregulowanych głos decydujący należy do przewodniczącego jury.

Kryteria oceny:

  • Poprawność językowa wykonywanych utworów.
  • Intonacja, dykcja i ogólny wyraz artystyczny
  • Dobór repertuaru.

Terminy:

  • Nadsyłanie zgłoszeń: do dnia 11.04.2024r. do godz. 15:00.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA1

VI Przedszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

ZAŚPIEWAJMY RAZEM Z SIÓDEMKĄ

Nazwisko i imię solisty/ członków grupy.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………..

Nazwa i adres przedszkola, telefon, e – mail

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tytuł wykonywanej piosenki

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. ……………………….

pieczęć przedszkola podpis nauczyciela

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a:

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………………………..

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego

(imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………..

na potrzeby związane z organizacją VI Przedszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej ZAŚPIEWAJMY RAZEM Z SIÓDEMKĄ, w tym na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia na liście nagrodzonych oraz filmu z występem dziecka na stronie internetowej i portalu społecznościowym Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Dyrektor PSP 7 w Opolu.

………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Ja niżej podpisany/a:

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………………………..

wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora wizerunku mojego dziecka / podopiecznego

(imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………..

zarejestrowanego na zdjęciach oraz materiałach dźwiękowych i filmowych na potrzeby konkursu: V Przedszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej ZAŚPIEWAJMY RAZEM
Z SIÓDEMKĄ.
Zgoda obejmuje w szczególności publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, zarządzanych przez Organizatora profilach mediów społecznościowych, materiałach reklamowych (broszury, ulotki, gazetki), prasie oraz
w innych mediach, w celach związanych z promocją i informowaniem o działalności Organizatora.

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ………………………………………………..

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 z późniejszymi zmianami) 2.Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) 3.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami
. 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1 Prosimy wypełnić literami drukowanymi